Moderní výuka v ZŠ Mirošov

Od 1. 9. 2018-31. 8. 2020 je naše instituce realizátorem projektu "Moderní výuka v ZŠ Mirošov" s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009620, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 1.580.053,- Kč.