O školní družině

 

Vnitřní řád školní družiny
při ZŠ a MŠ Mirošov, Školní 74
 
 
 
I.
 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 
1.      Školní družina má dvě oddělení
2.      Činnost ŠD se řídí školním řádem a vnitřním řádem školní družiny.
3.      Činnost ŠD je koordinována s provozem školy, umožňuje žákům další zájmové aktivity.
4.      Kapacita ŠD je 60 žáků.
 
 
 
II.
 
ZAŘAZENÍ DĚTÍ, DOCHÁZKA
 
 
1.      Provoz školní družiny je stanoven ve dnech školního vyučování v době od 6,00 - 7,30 hodin (ranní ŠD). Ráno se ŠD zavírá v 7,25 hod., děti které přijdou později, čekají před vchodem na zvonění. Po vyučování - od 11,30 - 16,00 hodin (odpolední ŠD).
2.      Do ŠD mohou být přihlášeni žáci 1. - 5. tříd k pravidelné docházce, přednost budou mít mladší žáci 1. - 2. tříd, rodiče samoživitelé a děti v pěstounské péči. Přihlašování žáků probíhá na začátku a v průběhu školního roku formou zápisních lístků, kde rodiče vyplní základní informace o žácích, včetně odchodů domů. Odhlašování žáků je též písemné, s podpisem rodičů.
3.      Podmínky docházky do ŠD:
            a) odevzdání řádně vyplněného zápisního lístku
            b) zaplacení poplatku za ŠD
            c) pravidelnost v docházce, která je uvedena na zadní straně zápisního lístku
            d) dodržování provozní doby ŠD (příchody do ranní ŠD 6,00 - 7,25 hodin, odchod žáků
            do 16,00 hodin). Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby se vychovatelka spojí telefonicky
            s rodiči. Pokud se jí to nepodaří, dítě bude předáno po uzavření budovy školy Policii ČR .
            O této skutečnosti ihned informuje vychovatelka vedení školy.
            e) při opakovaném nebo závažném porušení řádu ŠD může být, na návrh vychovatelky, žák vyloučen z docházky ŠD.
 
4.      Placení ŠD je stanoveno částkou 120 Kč měsíčně. Poplatek je možno uhradit bezhotovostním převodem na účet školy, a to nejpozději do 20. dne každého měsíce. Poplatek lze zaplatit předem i na delší období. Je třeba jej uhradit i v případě, je-li žák krátkodobě nemocný nebo nedochází -li do ŠD a není písemně odhlášen z docházky. Dítě může být vyřazeno ze ŠD pro opakované neplnění povinné finanční úhrady.
5.      Žáci přihlášení do ŠD mají právo se zúčastňovat všech akcí pořádaných ŠD a využívat prostory a zařízení školní družiny.
6.      Z ranní ŠD žáci přecházejí samostatně do svých tříd, žáky 1. tříd zpočátku převádí vychovatelka. Předávání žáků po vyučování do ŠD a ze ŠD na kroužky probíhá přímo příslušné vychovatelce nebo učitelce. Vychovatelka zodpovídá za bezpečnost žáků svého oddělení při standardní činnosti ŠD.
7.      ŠD má k dispozici dvě místnosti i další prostory školy (tělocvična, počítačová učebna, multimediální učebna, hřiště a areál ZŠ, Sokolovna a hřiště v obci).
8.      Pitný režim. Po obědě mají žáci možnost vypít dostatečné množství nápoje, které jsou v jídelně. Ve školní družině je ve spolupráci s rodiči pitný režim též zajištěn.
9.      Styk s rodiči je zabezpečen denně při vyzvedávání dětí ze ŠD, po domluvené konzultaci a třídních schůzkách.
10. Počet zapsaných žáků v jednom oddělení je maximálně 30. Spojování oddělení v době nemoci vychovatelek se uskutečňuje pouze do počtu 25 přítomných žáků v oddělení. Odpovědnost za děti v této době přebírá příslušná vychovatelka nebo jiný pedagogický pracovník.
11. Odchody žáků ze ŠD jsou možné po obědě do 13,30 hodin, po vycházce od 14,30 hodin průběžně. Rodiče si vyzvedávají dítě osobně. Vyzvedávání dítěte na základě telefonního pokynu je možné jen ve vyjímečných případech. Žáci nesmí v žádném případě opustit areál školy nebo školní družiny bez svolení vychovatelky.
 
12. Do ŠD žáci nosí sportovní nebo ochranný oděv, v období horkého počasí i pokrývku hlavy.
 
 
 
  III.
ČINNOST ŠD, PROVOZ
 
Odpočinková činnost: probíhá v ranní ŠD, po obědě (klidové hry, četba a jiné poslechové činnosti).
Rekreační činnost: vycházky, tělocvična, soutěže.
Zájmová činnost:
 pohybové a tělovýchovné aktivity
 výtvarné a rukodělné činnosti
 hudba a tanec
 literárně dramatické činnosti
 přírodovědné a vlastivědné činnoti
 výpočetní technika
 zájmové kroužky
Příprava na vyučování: po vycházce - vypracování domácích úkolů je možné zařadit do denního programu ŠD pouze se souhlasem rodičů. Žáci 1. tříd si úkol v družině nevypracovávají. Didaktické hry, upevňování školních poznatků při vycházkách, kulturních akcích ŠD apod.
Individuální činnost: volné hry žáků za dozoru pedagoga.
Vytváření podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve ŠD:
            a) počet žáků v oddělení je do 30
            b) poučení žáků o chování ve ŠD, zvláště před náročnými pohybovými hrami a vycházkami, poučení o bezpečném provádění činnost
            c) v případě úrazu zajistí vychovatelka: první pomoc žákovi, u vážného poranění pak lékařské ošetření, oznámení úrazu zákonnému zástupci žáka,
                zápis do knihy úrazů a případně vyplnění záznamu o úrazu nejpozději do pěti dnů
         
            d) v případě činnosti mimo objekt školy vychovatelka požádá, vyžaduje-li si to náročnost zajištění dozoru,
                 vedení školy o určení dalších pracovníků k zajištění dozoru                          
         
            e) úklid prostor provádí uklízečka každý den
 
PROSTŘEDÍ ŠD
            ŠD má pro svou činnost dvě vlastní místnosti.
            Vybavení: stolní hry, stavebnice, společenské a didaktické hry, dětské knihy a časopisy, výpočetní technika
 
PEDAGOGICKÁ DOKUMENTACE
            1. Přehledy výchovně vzdělávací práce
            2. Zápisní lístky
            3. Měsíční plán
 
 
 
Platnost od 23. 11. 2016                                                          Mgr. Rostislav Judl
                                                                                                             ředitel školy