Historie a současnost Základní školy Mirošov

HISTORIE ŠKOLY

     První písemná zpráva o škole v Mirošově je z roku 1656. Prvním kantorem byl Jiří Chmelíček - Protivínský. Jako na jiných školách i v Mirošově dostával učitel tzv. posnopné, které ještě roku 1849 činilo v Mirošově 44 mandelů a 11 snopů obilí. Škola byla původně v nájmu a byla jednotřídní.
     Počátkem 18. století hovoří zápisy o dřevěné školní budově s podezdívkou, jež stávala v místech dnešní tzv. "staré školy" na náměstí. Již roku1732 se píše o nové škole "z gruntu vystavěné" za 105 zlatých.
     V roce 1818 byla vybudována nynější "stará škola", na které působil Vojtěch Nejedlý. Ten povolal dva učitelské mládence, čímž vznikla škola trojtřídní. Po šedesáti letech r. 1878 bylo již v Mirošově pět tříd. V roce 1884 byla škola rozdělena na chlapeckou a dívčí. V roce 1891 měla 804 školních dětí. Z našeho současného pohledu, kdy do školy dochází 208 dětí, se to zdá neuvěřitelné. Tato situace byla způsobena v osmdesátých a devadesátých letech, přistěhováním lidí do Mirošova za prací a to hlavně v dolech. To již nová přístavba dvou učeben nestačila.V roce 1883 byla vystavěna budova radnice - dnes městský úřad a byly získány tři nové třídy. Z významných učitelů působil na zdejší škole například Jan Kašpar (1865 - 1872) a Bedřich Moravec ( 1891 - 1897).
Když byly v roce 1923 otevřeny první dva ročníky občanské školy, byl ředitelem v Mirošově Josef Roman. V roce 1926 měly děti v Mirošově vyhráno. Byla postavena nová budova měšťanské školy. Tehdy byl ředitelem zdejší učitel Josef Čmolík. Mnoho žáků a učitelů vzpomíná na zemřelého ředitele Václava Holuba, řídícího obecné školy Karla Vokáče, učitelku Jarmilu Ludínovou a Marii Brabencovou. Známým učitelem a pozdějším ředitelem ZDŠ byl František Skočil. Pečlivou knihovnicí byla učitelka Marie Nosková - Valentová. Učitel Václav Beneš byl malíř Mirošovska. Významným historikem a znalcem dějin našeho kraje byl bývalý učitel pan Jaroslav Falc.
Nelze bohužel vyjmenovat celou řadu dalších výborných pedagogů, kteří na zdejších školách působili.


SOUČASNOST

     Naše škola je spádovou s kapacitou 415 žáků, ale v současné době je využita pouze z poloviny (230 žáků), kteří jsou rozděleni do 12 tříd (tzn. 9 tříd a v 1., 2., 4. a 8. ročníku jsou dvě třídy).

  Základní škola a Mateřská škola Mirošov, příspěvková organizace disponuje dvěma tělocvičnami a venkovním hřistěm s travnatým povrchem (svými rozměry,ale nevyhovuje). Na vynikající úrovni je však vybavení učebny výpočetní techniky a programové vybavení počítačů. Dále je také nově vybudovaná v blízkosti počítačové učebny žákovská knihovna, které spolu tvoří informační centrum školy. Naše škola má také školní družinu, která má veškeré potřebné vybavení a je umístěna v budově I. stupně.

  V roce 2001 proběhla výstavba nového stravovacího pavilonu, byly opraveny schody a vystavěny nové šatny v budově školy, kdy celkové náklady  byly vyčíseleny na více než 20 000 000Kč. V roce 2012 začala generální rekonstrukce hlavní budovy, čímž byly vytvořeny výborné podmínky jak pro práci kantorů, tak pro výuku žáků. Do každé třídy je zaveden internet, je zde nový nábytek včetně tabulí. Na chodbě je PC, kde si mohou rodiče kdykoliv prohlédnout internetovou žákovskou knížku svého dítěte v systému Bakaláři. Celkově je škola bezbariérová včetně výtahu.

   Vyučování je organizováno podle vzdělávacího programu ,,Naše škola" a je doplněno volitelnými předměty a zájmovými kroužky. Škola má dlouhodobě vynikající výsledky v práci s nadanými žáky a také v úspěšnosti přijetí žáků 9. tříd na střední školy. Vyučujeme moderními metodami a postupy. Důkazem je výuka čtení revoluční metodou Sfumato -  splývavé čtení. Tato metoda je vhodná pro všechny děti a má až překvapivě vynikající výsledky. Naše škola byla první v kraji v aplikaci této metody. Snažímse se být vždy o krok vpředu před ostatními. Máme zde také družinu, která je umístěna v prostorách pavilonu 1. stupně ZŠ. Naše škola také spolupracuje se Sokolem Mirošov, městskou knihovnou aj.   

ZŠ a MŠ Mirošov se účastní různých projektů, jejichž téma volí vyučující podle věkových skupin, náplně učiva či podle akutálního dění. Mezi úspěšné školní projekty se řadí například Školní akademie ( kde si žáči připraví svá vystoupení), Koledníček ( což je vystoupení žáků s programem a výstavou výrobků), Mladý záchranář ( což je zaměřeno na plnění úkolů požární ochrany, první pomoci a chování v mimořádných situacích) nebo Deváťáci za katedrou ( kdy si učitelé a žáci 9. ročníků v březnu připraví program pro vyučování a vymění si role).

Od roku 2003 došlo ke spojení základní školy, mateřské školy a školní jídelny, a to do samostatné jednotky s právní subjektivitou, která nese název Základní škola a Mateřská škola Mirošov, příspěvková organizace.